Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Hoe werken wij

Wij vertegenwoordigen de huurders van Woningstichting Vecht en Omstreken en zijn daarmee de gesprekspartner voor de woningcorporatie op het gebied van alle onderwerpen die voor huurders van belang zijn. We worden actief geïnformeerd en gehoord over het beleid van Vecht en Omstreken. Als bestuur van de huurdersbelangenorganistaie komen wij gemiddeld één keer per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen die zich met dingen als onderhoud en de huurprijzen bezighouden. Wij bestaan uit een groep vrijwilligers die allemaal een woning huren van Vecht en Omstreken. 

(Klik op het onderwerp voor meer informatie.)

Wij houden bijeenkomsten om te horen wat er leeft onder de huurders. Om met die onderwerpen aan de slag te gaan hebben we werkgroepen. In die werkgroepen zitten vrijwilligers die een bepaald onderwerp gaan uitzoeken, bijvoorbeeld een werkgroep die zich bezighoudt met het onderhoud aan woningen. De resultaten van het onderzoek kunnen wij dan, als het nodig is, bespreken met Vecht en Omstreken. Wilt u ook meepraten en zitting nemen in één van de werkgroepen, dan ontvangen we graag uw reactie via het contactformulier.

We zijn een belangenorganisatie die opkomt voor de collectieve belangen van alle huurders van Woningstichting Vecht en Omstreken. De behandeling van individuele klachten geschiedt door de woningcorporatie zelf, maar we horen wel graag waar u mee zit. Als blijkt dat uw probleem of wens breder leeft, kunnen de werkgroepen aan de slag met het onderwerp en hierover een advies uitbrengen aan de woningcorporatie. 


Met de bewonerscommissies binnen Vecht en Omstreken gaan wij graag in overleg. Als uit dat overleg zaken naar voren komen die voor alle huurders van belang kunnen zijn, brengen wij dat onder de aandacht bij Vecht en Omstreken.

Wij adviseren gevraagd en
ongevraagd op een aantal onderwerpen. Dat kan komen omdat Vecht en Omstreken bij
ons een officiele adviesaanvraag doet maar ook omdat wij dingen signaleren vanuit
ons contact met bewoners.Zo hebben wij een advies uit mogen brengen op het dakgoten
abonnement, de huursomverdeling en zijn wij betrokken geweest bij de
tender voor een nieuw onderhoudsbedrijf. Maar dit kan ook gaan om een nieuwe huurovereenkomst of wanneer wij veel klachten
krijgen over het onderhoud in een bepaalde wijk of gebouw.

Elk jaar zijn wij betrokken bij de prestatie afspraken tussen de gemeente, huurdersorganisaties en Vecht en Omstreken. In de prestatie afspraken kan vastgelegd worden welke prestaties de woningstichting gaat leveren. Bijvoorbeeld welke woningen er worden gebouwd voor welke doelgroepen. Maar ook over de betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen kunnen afspraken gemaakt worden.