Stichtse Vecht en Wijdemeren
info@hbovechtenomstreken.nl

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

 

In 2020 heeft de Huurdersbelangenorganisatie Vecht en Omstreken haar voltooiing bereikt. Het voorlopig (oprichting)bestuur is geruisloos vervangen door een vast bestuur waarin aanvankelijk dezelfde bestuursleden zitting hebben. Echter, per 1 januari 2021 zal de secretaris/penningmeester Drs. K.J.C.P. de Weert uit het bestuur treden. Daarnaast zal het bestuur door fusie van de HBO en Stichting Huurdersbelang Kockengen worden uitgebreid door Wout van Vreeswijk. Naar aanleiding van deze mutaties is de rolverdeling binnen het bestuur gewijzigd. 

Tevens zijn de werkgroepen Woning- en huurprijsbeleid, Dienstverlening, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid en Communicatie en participatie in het afgelopen jaar afzonderlijk aan de slag gegaan wat hierna verder wordt toegelicht. Helaas heeft Covid-19 een schaduw geworpen op het activiteitenplan van 2020. Naast de huurdersbijeenkomst in het voorjaar van 2020 is het daarna niet meer gelukt om dergelijke bijeenkomsten nog voor andere thema’s te organiseren. In het najaar is slechts nog één digitale huurdersbijeenkomst georganiseerd via Zoom. Daarbij was het aantal deelnemers lager dan bij reguliere bijeenkomsten. Het bestuur hoopt dan ook dat 2021 een beter jaar mag worden op dit punt. 

Verder is het niet gelukt om de werkgroepen aangevuld te krijgen met vrijwilligers. Het bestuur heeft dan ook besloten om gedurende de periode dat de Covid-19 maatregelen van kracht blijven de betreffende werkgroepen even op “on hold” te zetten en per project een aantal bestuursleden aan te wijzen die dat verder gaan oppakken c.q. uitwerken. 

In 2020 heeft het bestuur aan MAGIS de opdracht gegeven voor een huurdersonderzoek over de thema’s van de werkgroepen en hoe de huurders denken over Vecht en Omstreken. Het doel was (is en nog steeds) om beter contact te leggen met de huurder en inzicht te krijgen in de denkwijze en behoefte van de huurder. Het onderzoek dient als onderbouwing voor de visie 2020/2021. Het bestuur hecht veel waarde aan dit onderzoek. 25,2% van de huurders heeft deelgenomen aan het onderzoek waarbij een betrouwbaarheid van 99% en een foutmarge van 5% zijn gehanteerd. Uit het onderzoek zijn zeer waardevolle inzichten naar voren gekomen. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om een visieplan voor de komende jaren op te stellen.

Een uitgebreid verslag vindt u in het bijgevoegde document